Edistämässä yhteistoimintaa ja elinvoimaisuutta.


Tiihalan kyläyhdistyksen lausunto Kangasalan strategisen yleiskaavan valmisteluaineistosta

24.12.2016 02:12

11.12.2016

Kommenttimme kaavaluonnokseen

Edullisuusvyöhyketarkastelussa Tiihalan alue on sijoitettu kasvutaajamien kehitysvyöhykkeelle. Kaavaluonnoksessa Tiihalaa ei käytännössä mainita mitenkään, ei kylähelmenä, ei kaava-alueena eikä kehitettävänä alueena. Kaavaluonnoksen ja edullisuusvyöhyketarkastelun mukaan kylämme alue jää vain taajama-alueen reserviksi mahdollisia tulevaisuuden tarpeita ajatellen vuoden 2040 jälkeiseen aikaan. Tiihalan kylää ei kaavaluonnosmateriaaleissa mainita lainkaan.

Kasvutaajamien kehittämisvyöhyke ei tarjoa kylällemme eikä muillekaan kyseiselle alueelle merkityille muuta, kuin epäselvän kuvan tulevaisuudesta ja väliinputoajan osan. Mielestämme Tiihalan kylä -nimen tulee näkyä kaavassa kirjoitettuna vyöhykemerkinnän tilalle tai – vaihtoehtoisesti – kylämme olla myös kyseisen vyöhykkeen osana. Tiihala pitää kaavassa mainita ja Tiihalan kylälle antaa mahdollisuus olla kehityksessä mukana jo nyt.

Meille ovat osittain epäselväksi jääneet:
- yleiskaavan sivulle 27 merkityt pallukat Tiihalan alueella ja se, mihin nämä pallukat viittaavat
- kaavan ns. maisema-alueiden merkitys ja tarkoitus
- päällekkäiset kaavat kylämme alueella ja niiden vaikutukset toinen toisiinsa
- mitä kehittämisvyöhyke itse asiassa tarkoittaa, miten se vaikuttaa.

Edullisuusvyöhyketarkastelussa Tiihalaa ei ole laitettu alueeksi, jossa olisi hyödyllistä sallia vakituinen asuminen vapaa-ajan kiinteistöissä. Meidän mielestämme, jos perusedellytykset (sähköt, tiet, vesihuolto, palvelut lähellä jne.) vakituiselle asumiselle ovat kunnossa, pitäisi kuntalaisia kohdella tasapuolisesti ja vakituisen asumisen olla tapauskohtaisesti (kylämme kehitystavoitteita tukien) mahdollista Tiihalassakin ranta-alueilla.

Kommenttimme Tiihalan kyläyhdistyksen ja Tiihalan kylän tulevaisuuden näkymistä ja kehittämismahdollisuuksista

Tiihalan kylätoimikunta on nyt Tiihalan kyläyhdistys ja olemme parhaillaan rekisteröitymässä. Kylätoimintamme vakiintuu ja pystymme toivottavasti entistä paremmin lisäämään toiminta-alueemme hyvinvointia.

Ote yhdistyksemme säännöistä:

”Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää toiminta-alueensa asukkaiden yhteistyötä, vaalia toiminta-alueensa kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja edistää toiminta-alueen vakinaisten ja osa-aikaisten asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tarkoitus on myös pyrkiä edistämään asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa toiminta-alueen kehittämiseksi ja asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena  sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja lisätä kokemusten vaihtoa toiminta-alueen osien välillä. Tarkoituksena on verkostoitua muiden vastaavien tahojen ja maaseudun kehittämisorganisaatioiden kanssa.”

Yleisesti ja myös Tiihalassa on maa-ja metsätaloudessa vakavia kannattavuusongelmia, viljelys ja metsäalueiden pirstoutuminen on yksi syy tähän. Olisi hyvä, jos Kangasalan kunta voisi laajalti myötävaikuttaa maatalouselinkeinojen toimintaedellytyksien kartoittamiseen ja niiden parantamiseen kylässämme.

Tiihalassa toimivat aktiivisesti vesiosuuskunta ja tienhoitokuntia. Lisäksi täällä toimii Roineen osakaskunta, joka hoitaa mm. kalaistutuksia ja mahdollistaa näin kalataloutta. Yhteisöissä on kuitenkin asukkaiden ja toimintojen passivoituminen trendinä yleinen ja se näkyy myös Tiihalassa.

Emme koe tulevaisuuttamme hääviksi, jos olemme vain osa kasvutaajamien kehittämisvyöhykeestä, jonka kehittymismahdollisuudet jäävät lauseeseen: ”mahdollista kasvualuetta vuoden 2040 jälkeen”. - Myös ennen vuotta 2040 pitäisi kyetä pärjäämään ja kehittymään.

Kangasalan keskustan kehittyminen vaikuttaa Tiihalaankin. Keskusta on eri liikkumismuodoin kätevällä etäisyydellä kylästämme. Keskustaa tulee kehittää myös kaupallisten – ei pelkästään vapaa-ajan ja kulttuuristen – toimintaedellytyksien alueilla.

Tiihalan kyläyhdistys

 

 

pj. Päivi Toivonen                                     siht. Heini Orell-Niemelä

—————

Takaisin